TEZOS GIGANODE SNAPSHOTS

mainnet_20220125-000450_BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8
Blocknum: 2059422
Blocktime: 20220125-000450
LINK: mainnet_20220125-000450_BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8.full
# To restore mainnet full snapshot from 20220125-000450, blocknum: 2059422, blockhash BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220125-000450_BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8.full
tezos-node snapshot import --block BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8 mainnet_20220125-000450_BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8.full 

mainnet_20220125-000450_BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8
Blocknum: 2059422
Blocktime: 20220125-000450
LINK: mainnet_20220125-000450_BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20220125-000450, blocknum: 2059422, blockhash BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220125-000450_BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8.rolling
tezos-node snapshot import --block BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8 mainnet_20220125-000450_BM78eHrDE4q1b9khZxKhR1CKQoKtufBRNa6uF1NbygKPDxmWcG8.rolling --rolling

testnet_20220125-000445_BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ
Blocknum: 412825
Blocktime: 20220125-000445
LINK: testnet_20220125-000445_BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ.full
# To restore testnet full snapshot from 20220125-000445, blocknum: 412825, blockhash BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220125-000445_BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ.full
tezos-node snapshot import --block BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ testnet_20220125-000445_BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ.full 

testnet_20220125-000445_BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ
Blocknum: 412825
Blocktime: 20220125-000445
LINK: testnet_20220125-000445_BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20220125-000445, blocknum: 412825, blockhash BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220125-000445_BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ.rolling
tezos-node snapshot import --block BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ testnet_20220125-000445_BMC8ToRtbK6K7ci5C5jpA92zAXCT5fb7ksVb7dN13UzyGpkdbPQ.rolling --rolling

mainnet_20220124-000450_BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK
Blocknum: 2056577
Blocktime: 20220124-000450
LINK: mainnet_20220124-000450_BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK.full
# To restore mainnet full snapshot from 20220124-000450, blocknum: 2056577, blockhash BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220124-000450_BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK.full
tezos-node snapshot import --block BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK mainnet_20220124-000450_BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK.full 

testnet_20220124-000450_BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md
Blocknum: 407600
Blocktime: 20220124-000450
LINK: testnet_20220124-000450_BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md.full
# To restore testnet full snapshot from 20220124-000450, blocknum: 407600, blockhash BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220124-000450_BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md.full
tezos-node snapshot import --block BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md testnet_20220124-000450_BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md.full 

mainnet_20220124-000450_BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK
Blocknum: 2056577
Blocktime: 20220124-000450
LINK: mainnet_20220124-000450_BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20220124-000450, blocknum: 2056577, blockhash BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220124-000450_BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK.rolling
tezos-node snapshot import --block BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK mainnet_20220124-000450_BMJxmt27uudegxMAHi7mbvnU7my9kVFv7dRyFTuzcDFVC7mjWQK.rolling --rolling

testnet_20220124-000450_BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md
Blocknum: 407600
Blocktime: 20220124-000450
LINK: testnet_20220124-000450_BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20220124-000450, blocknum: 407600, blockhash BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220124-000450_BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md.rolling
tezos-node snapshot import --block BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md testnet_20220124-000450_BKvadJHGNvhnbKsfCstiBXmPvatviekoXX8yzSzTVudBeYTZ9Md.rolling --rolling

testnet_20220123-000457_BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp
Blocknum: 402384
Blocktime: 20220123-000457
LINK: testnet_20220123-000457_BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp.full
# To restore testnet full snapshot from 20220123-000457, blocknum: 402384, blockhash BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220123-000457_BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp.full
tezos-node snapshot import --block BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp testnet_20220123-000457_BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp.full 

testnet_20220123-000457_BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp
Blocknum: 402384
Blocktime: 20220123-000457
LINK: testnet_20220123-000457_BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20220123-000457, blocknum: 402384, blockhash BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220123-000457_BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp.rolling
tezos-node snapshot import --block BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp testnet_20220123-000457_BMVYKBKRKVgdEjKWBV9pKA4FVjDFS7MrCET2e3X5GHacKibQJgp.rolling --rolling

mainnet_20220123-000440_BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG
Blocknum: 2053844
Blocktime: 20220123-000440
LINK: mainnet_20220123-000440_BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20220123-000440, blocknum: 2053844, blockhash BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220123-000440_BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG.rolling
tezos-node snapshot import --block BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG mainnet_20220123-000440_BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG.rolling --rolling

mainnet_20220123-000440_BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG
Blocknum: 2053844
Blocktime: 20220123-000440
LINK: mainnet_20220123-000440_BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG.full
# To restore mainnet full snapshot from 20220123-000440, blocknum: 2053844, blockhash BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220123-000440_BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG.full
tezos-node snapshot import --block BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG mainnet_20220123-000440_BLAfHUGUECkbAnjh9RTK4H9eYqmY3qxcZPx87pVKGzcikszXziG.full 

mainnet_20220122-000450_BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn
Blocknum: 2051093
Blocktime: 20220122-000450
LINK: mainnet_20220122-000450_BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20220122-000450, blocknum: 2051093, blockhash BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220122-000450_BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn.rolling
tezos-node snapshot import --block BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn mainnet_20220122-000450_BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn.rolling --rolling

mainnet_20220122-000450_BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn
Blocknum: 2051093
Blocktime: 20220122-000450
LINK: mainnet_20220122-000450_BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn.full
# To restore mainnet full snapshot from 20220122-000450, blocknum: 2051093, blockhash BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220122-000450_BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn.full
tezos-node snapshot import --block BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn mainnet_20220122-000450_BL6jv8zLmvko7LAcPQzmLa3gBpTbbD1gSM2JL6Dtqag5whksqsn.full 

testnet_20220122-000444_BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f
Blocknum: 397059
Blocktime: 20220122-000444
LINK: testnet_20220122-000444_BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f.full
# To restore testnet full snapshot from 20220122-000444, blocknum: 397059, blockhash BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220122-000444_BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f.full
tezos-node snapshot import --block BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f testnet_20220122-000444_BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f.full 

testnet_20220122-000444_BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f
Blocknum: 397059
Blocktime: 20220122-000444
LINK: testnet_20220122-000444_BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20220122-000444, blocknum: 397059, blockhash BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220122-000444_BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f.rolling
tezos-node snapshot import --block BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f testnet_20220122-000444_BLKES9nzNzD7G7L93irsJWkQnp5v6iearmJKtqmYobTNrkuWt9f.rolling --rolling

testnet_20220121-000449_BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK
Blocknum: 391689
Blocktime: 20220121-000449
LINK: testnet_20220121-000449_BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK.full
# To restore testnet full snapshot from 20220121-000449, blocknum: 391689, blockhash BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220121-000449_BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK.full
tezos-node snapshot import --block BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK testnet_20220121-000449_BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK.full 

testnet_20220121-000449_BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK
Blocknum: 391689
Blocktime: 20220121-000449
LINK: testnet_20220121-000449_BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20220121-000449, blocknum: 391689, blockhash BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220121-000449_BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK.rolling
tezos-node snapshot import --block BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK testnet_20220121-000449_BKyEsWD17Bx6N2dgbD19ybiFFLyGvmUVABbURomD5NGS8zwy5nK.rolling --rolling

mainnet_20220121-000440_BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk
Blocknum: 2048326
Blocktime: 20220121-000440
LINK: mainnet_20220121-000440_BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk.full
# To restore mainnet full snapshot from 20220121-000440, blocknum: 2048326, blockhash BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220121-000440_BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk.full
tezos-node snapshot import --block BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk mainnet_20220121-000440_BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk.full 

mainnet_20220121-000440_BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk
Blocknum: 2048326
Blocktime: 20220121-000440
LINK: mainnet_20220121-000440_BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20220121-000440, blocknum: 2048326, blockhash BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220121-000440_BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk.rolling
tezos-node snapshot import --block BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk mainnet_20220121-000440_BLJDQX5z4KbzCsCxfnca98g9WcLKZ5f2FSUeoJfkBqY95NAqrnk.rolling --rolling

testnet_20220120-000455_BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n
Blocknum: 386354
Blocktime: 20220120-000455
LINK: testnet_20220120-000455_BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20220120-000455, blocknum: 386354, blockhash BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220120-000455_BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n.rolling
tezos-node snapshot import --block BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n testnet_20220120-000455_BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n.rolling --rolling

testnet_20220120-000455_BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n
Blocknum: 386354
Blocktime: 20220120-000455
LINK: testnet_20220120-000455_BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n.full
# To restore testnet full snapshot from 20220120-000455, blocknum: 386354, blockhash BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220120-000455_BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n.full
tezos-node snapshot import --block BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n testnet_20220120-000455_BLjvQ1vVnMWFujt4hSGmvf8b7UHUd3j9BL9KqXMEX9iF6SzE49n.full 

mainnet_20220120-000440_BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X
Blocknum: 2045572
Blocktime: 20220120-000440
LINK: mainnet_20220120-000440_BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X.full
# To restore mainnet full snapshot from 20220120-000440, blocknum: 2045572, blockhash BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220120-000440_BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X.full
tezos-node snapshot import --block BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X mainnet_20220120-000440_BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X.full 

mainnet_20220120-000440_BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X
Blocknum: 2045572
Blocktime: 20220120-000440
LINK: mainnet_20220120-000440_BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20220120-000440, blocknum: 2045572, blockhash BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220120-000440_BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X.rolling
tezos-node snapshot import --block BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X mainnet_20220120-000440_BKnHMwGYPE2RY2NsYYJZZmjddEckbmeQdWFBX2D3RZ9oeUtcq8X.rolling --rolling

testnet_20220119-000446_BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ
Blocknum: 381009
Blocktime: 20220119-000446
LINK: testnet_20220119-000446_BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ.full
# To restore testnet full snapshot from 20220119-000446, blocknum: 381009, blockhash BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220119-000446_BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ.full
tezos-node snapshot import --block BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ testnet_20220119-000446_BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ.full 

testnet_20220119-000446_BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ
Blocknum: 381009
Blocktime: 20220119-000446
LINK: testnet_20220119-000446_BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20220119-000446, blocknum: 381009, blockhash BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220119-000446_BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ.rolling
tezos-node snapshot import --block BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ testnet_20220119-000446_BLFtHF8hP9qvrmYfwUUnMwC3wP4R9pUAVZNVPQEM9v9UJTxrEwZ.rolling --rolling

mainnet_20220119-000430_BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f
Blocknum: 2042750
Blocktime: 20220119-000430
LINK: mainnet_20220119-000430_BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f.full
# To restore mainnet full snapshot from 20220119-000430, blocknum: 2042750, blockhash BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220119-000430_BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f.full
tezos-node snapshot import --block BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f mainnet_20220119-000430_BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f.full 

mainnet_20220119-000430_BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f
Blocknum: 2042750
Blocktime: 20220119-000430
LINK: mainnet_20220119-000430_BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20220119-000430, blocknum: 2042750, blockhash BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20220119-000430_BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f.rolling
tezos-node snapshot import --block BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f mainnet_20220119-000430_BL2Vitkaore62NBSAXj4sPKj5v8ttqGmFWzAh86Mg8nv5L5a32f.rolling --rolling

testnet_20220118-000444_BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu
Blocknum: 376053
Blocktime: 20220118-000444
LINK: testnet_20220118-000444_BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu.full
# To restore testnet full snapshot from 20220118-000444, blocknum: 376053, blockhash BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220118-000444_BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu.full
tezos-node snapshot import --block BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu testnet_20220118-000444_BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu.full 

testnet_20220118-000444_BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtHangz2aRngywmSRGGvrcTyMbbdpWdpFKuS4uMWxg2RaH9i1qx
Node Version: 0e7a0e9a (2021-11-15 11:05:56 +0100) (11.0)
Blockhash: BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu
Blocknum: 376053
Blocktime: 20220118-000444
LINK: testnet_20220118-000444_BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20220118-000444, blocknum: 376053, blockhash BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20220118-000444_BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu.rolling
tezos-node snapshot import --block BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu testnet_20220118-000444_BL2XFM9cRfK3LfyztnUtVW2LUJutVcp3i2gb1aWxPLy7uago8Nu.rolling --rolling