TEZOS GIGANODE SNAPSHOTS

testnet_20211126-000452_BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH
Blocknum: 730452
Blocktime: 20211126-000452
LINK: testnet_20211126-000452_BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211126-000452, blocknum: 730452, blockhash BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211126-000452_BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH.rolling
tezos-node snapshot import --block BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH testnet_20211126-000452_BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH.rolling --rolling

testnet_20211126-000452_BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH
Blocknum: 730452
Blocktime: 20211126-000452
LINK: testnet_20211126-000452_BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH.full
# To restore testnet full snapshot from 20211126-000452, blocknum: 730452, blockhash BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211126-000452_BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH.full
tezos-node snapshot import --block BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH testnet_20211126-000452_BKurty4gRjksqhWQ36LK1U1AXYThjNgiCbS9DEJt5wePEiEL2oH.full 

mainnet_20211126-000428_BKj338rJVFALkKu2s1bUzPdVwGm5bxB6CqN8wf9EtP4feWCZaWL.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BKj338rJVFALkKu2s1bUzPdVwGm5bxB6CqN8wf9EtP4feWCZaWL
Blocknum: 1894557
Blocktime: 20211126-000428
LINK: mainnet_20211126-000428_BKj338rJVFALkKu2s1bUzPdVwGm5bxB6CqN8wf9EtP4feWCZaWL.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211126-000428, blocknum: 1894557, blockhash BKj338rJVFALkKu2s1bUzPdVwGm5bxB6CqN8wf9EtP4feWCZaWL
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211126-000428_BKj338rJVFALkKu2s1bUzPdVwGm5bxB6CqN8wf9EtP4feWCZaWL.full
tezos-node snapshot import --block BKj338rJVFALkKu2s1bUzPdVwGm5bxB6CqN8wf9EtP4feWCZaWL mainnet_20211126-000428_BKj338rJVFALkKu2s1bUzPdVwGm5bxB6CqN8wf9EtP4feWCZaWL.full 

mainnet_20211125-000432_BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr
Blocknum: 1891803
Blocktime: 20211125-000432
LINK: mainnet_20211125-000432_BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211125-000432, blocknum: 1891803, blockhash BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211125-000432_BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr.full
tezos-node snapshot import --block BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr mainnet_20211125-000432_BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr.full 

mainnet_20211125-000432_BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr
Blocknum: 1891803
Blocktime: 20211125-000432
LINK: mainnet_20211125-000432_BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211125-000432, blocknum: 1891803, blockhash BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211125-000432_BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr.rolling
tezos-node snapshot import --block BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr mainnet_20211125-000432_BLShW23ebfWDWVxgAyMVi85fxCVzG5aYv1MFk8BNmWGsuNgURFr.rolling --rolling

testnet_20211125-000407_BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR
Blocknum: 726406
Blocktime: 20211125-000407
LINK: testnet_20211125-000407_BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211125-000407, blocknum: 726406, blockhash BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211125-000407_BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR.rolling
tezos-node snapshot import --block BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR testnet_20211125-000407_BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR.rolling --rolling

testnet_20211125-000407_BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR
Blocknum: 726406
Blocktime: 20211125-000407
LINK: testnet_20211125-000407_BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR.full
# To restore testnet full snapshot from 20211125-000407, blocknum: 726406, blockhash BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211125-000407_BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR.full
tezos-node snapshot import --block BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR testnet_20211125-000407_BKqoZYVDJHw6URKj1T5bHtvaTWvwS325QEAwSFmTA3L91qxHqaR.full 

testnet_20211124-000422_BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui
Blocknum: 722383
Blocktime: 20211124-000422
LINK: testnet_20211124-000422_BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui.full
# To restore testnet full snapshot from 20211124-000422, blocknum: 722383, blockhash BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211124-000422_BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui.full
tezos-node snapshot import --block BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui testnet_20211124-000422_BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui.full 

mainnet_20211124-000422_BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX
Blocknum: 1889213
Blocktime: 20211124-000422
LINK: mainnet_20211124-000422_BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211124-000422, blocknum: 1889213, blockhash BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211124-000422_BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX.rolling
tezos-node snapshot import --block BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX mainnet_20211124-000422_BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX.rolling --rolling

mainnet_20211124-000422_BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX
Blocknum: 1889213
Blocktime: 20211124-000422
LINK: mainnet_20211124-000422_BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211124-000422, blocknum: 1889213, blockhash BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211124-000422_BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX.full
tezos-node snapshot import --block BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX mainnet_20211124-000422_BL41jtmEePy8JLYNc3WvgN9YxM7R67ogGd2riXqYKtkRziVhQiX.full 

testnet_20211124-000422_BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui
Blocknum: 722383
Blocktime: 20211124-000422
LINK: testnet_20211124-000422_BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211124-000422, blocknum: 722383, blockhash BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211124-000422_BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui.rolling
tezos-node snapshot import --block BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui testnet_20211124-000422_BLRcksybsnvUftqVVkoPYBSChAfuEGutpoJVicshc977e41P3ui.rolling --rolling

testnet_20211123-000457_BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV
Blocknum: 718280
Blocktime: 20211123-000457
LINK: testnet_20211123-000457_BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211123-000457, blocknum: 718280, blockhash BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211123-000457_BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV.rolling
tezos-node snapshot import --block BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV testnet_20211123-000457_BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV.rolling --rolling

testnet_20211123-000457_BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV
Blocknum: 718280
Blocktime: 20211123-000457
LINK: testnet_20211123-000457_BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV.full
# To restore testnet full snapshot from 20211123-000457, blocknum: 718280, blockhash BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211123-000457_BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV.full
tezos-node snapshot import --block BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV testnet_20211123-000457_BMLtZiXd57LKPxfSFnjhVZgUGZpD7fJCL8QRtkcpqMtWQPmA7sV.full 

mainnet_20211123-000352_BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE
Blocknum: 1886451
Blocktime: 20211123-000352
LINK: mainnet_20211123-000352_BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211123-000352, blocknum: 1886451, blockhash BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211123-000352_BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE.full
tezos-node snapshot import --block BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE mainnet_20211123-000352_BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE.full 

mainnet_20211123-000352_BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE
Blocknum: 1886451
Blocktime: 20211123-000352
LINK: mainnet_20211123-000352_BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211123-000352, blocknum: 1886451, blockhash BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211123-000352_BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE.rolling
tezos-node snapshot import --block BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE mainnet_20211123-000352_BMSiiPe8K6j5dGP6mHkSNRpRBgezapfo1tW8E8DhYcvb3xbydSE.rolling --rolling

testnet_20211122-050827_BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2
Blocknum: 715182
Blocktime: 20211122-050827
LINK: testnet_20211122-050827_BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211122-050827, blocknum: 715182, blockhash BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211122-050827_BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2.rolling
tezos-node snapshot import --block BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2 testnet_20211122-050827_BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2.rolling --rolling

testnet_20211122-050827_BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2
Blocknum: 715182
Blocktime: 20211122-050827
LINK: testnet_20211122-050827_BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2.full
# To restore testnet full snapshot from 20211122-050827, blocknum: 715182, blockhash BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211122-050827_BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2.full
tezos-node snapshot import --block BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2 testnet_20211122-050827_BKyPGAXBqoZyAx2WQW7Awwq5Jp2LpTvX7RuqSwXTnbejiKgGPb2.full 

mainnet_20211122-000442_BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517
Blocknum: 1883712
Blocktime: 20211122-000442
LINK: mainnet_20211122-000442_BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211122-000442, blocknum: 1883712, blockhash BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211122-000442_BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517.rolling
tezos-node snapshot import --block BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517 mainnet_20211122-000442_BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517.rolling --rolling

mainnet_20211122-000442_BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517
Blocknum: 1883712
Blocktime: 20211122-000442
LINK: mainnet_20211122-000442_BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211122-000442, blocknum: 1883712, blockhash BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211122-000442_BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517.full
tezos-node snapshot import --block BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517 mainnet_20211122-000442_BLwby19mik58avKWTz38vcAbQkkJ43pWtY3XUTcoM52ESnEd517.full 

mainnet_20211121-000422_BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL
Blocknum: 1880988
Blocktime: 20211121-000422
LINK: mainnet_20211121-000422_BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211121-000422, blocknum: 1880988, blockhash BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211121-000422_BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL.full
tezos-node snapshot import --block BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL mainnet_20211121-000422_BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL.full 

mainnet_20211121-000422_BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL
Blocknum: 1880988
Blocktime: 20211121-000422
LINK: mainnet_20211121-000422_BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211121-000422, blocknum: 1880988, blockhash BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211121-000422_BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL.rolling
tezos-node snapshot import --block BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL mainnet_20211121-000422_BM86oqfYHudY6mw2YzfJhjYNvfsH3j4YDUFm2jy4U8w9FYCoSUL.rolling --rolling

testnet_20211121-000137_BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG
Blocknum: 710870
Blocktime: 20211121-000137
LINK: testnet_20211121-000137_BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG.full
# To restore testnet full snapshot from 20211121-000137, blocknum: 710870, blockhash BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211121-000137_BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG.full
tezos-node snapshot import --block BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG testnet_20211121-000137_BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG.full 

testnet_20211121-000137_BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG
Blocknum: 710870
Blocktime: 20211121-000137
LINK: testnet_20211121-000137_BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211121-000137, blocknum: 710870, blockhash BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211121-000137_BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG.rolling
tezos-node snapshot import --block BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG testnet_20211121-000137_BLpKcQRjzCM5UkGZhuerSREz5DC2C6LxnowULpSAWoSuTWhGMUG.rolling --rolling

testnet_20211120-000527_BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP
Blocknum: 707051
Blocktime: 20211120-000527
LINK: testnet_20211120-000527_BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP.full
# To restore testnet full snapshot from 20211120-000527, blocknum: 707051, blockhash BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211120-000527_BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP.full
tezos-node snapshot import --block BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP testnet_20211120-000527_BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP.full 

testnet_20211120-000527_BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP
Blocknum: 707051
Blocktime: 20211120-000527
LINK: testnet_20211120-000527_BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211120-000527, blocknum: 707051, blockhash BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211120-000527_BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP.rolling
tezos-node snapshot import --block BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP testnet_20211120-000527_BMe79jEguNEQYf1szNGHo3Wp1CeZ3giX4kykAUu5REUbvGrtWPP.rolling --rolling

mainnet_20211120-000422_BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh
Blocknum: 1878177
Blocktime: 20211120-000422
LINK: mainnet_20211120-000422_BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211120-000422, blocknum: 1878177, blockhash BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211120-000422_BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh.full
tezos-node snapshot import --block BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh mainnet_20211120-000422_BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh.full 

mainnet_20211120-000422_BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh
Blocknum: 1878177
Blocktime: 20211120-000422
LINK: mainnet_20211120-000422_BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211120-000422, blocknum: 1878177, blockhash BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211120-000422_BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh.rolling
tezos-node snapshot import --block BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh mainnet_20211120-000422_BKkVPfbykQQaaDUdPXb6tgAuTECvTPy76MbAGiu2pUThhcjLQfh.rolling --rolling

mainnet_20211119-000452_BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu
Blocknum: 1875368
Blocktime: 20211119-000452
LINK: mainnet_20211119-000452_BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211119-000452, blocknum: 1875368, blockhash BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211119-000452_BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu.rolling
tezos-node snapshot import --block BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu mainnet_20211119-000452_BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu.rolling --rolling

mainnet_20211119-000452_BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu
Blocknum: 1875368
Blocktime: 20211119-000452
LINK: mainnet_20211119-000452_BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211119-000452, blocknum: 1875368, blockhash BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211119-000452_BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu.full
tezos-node snapshot import --block BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu mainnet_20211119-000452_BMEAHjqX1jkUo7N7a3BhgqVH9JF6TdUss7rY23PmeimxHNA4Nuu.full 

testnet_20211119-000157_BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m
Blocknum: 703221
Blocktime: 20211119-000157
LINK: testnet_20211119-000157_BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m.full
# To restore testnet full snapshot from 20211119-000157, blocknum: 703221, blockhash BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211119-000157_BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m.full
tezos-node snapshot import --block BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m testnet_20211119-000157_BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m.full 

testnet_20211119-000157_BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m
Blocknum: 703221
Blocktime: 20211119-000157
LINK: testnet_20211119-000157_BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211119-000157, blocknum: 703221, blockhash BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211119-000157_BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m.rolling
tezos-node snapshot import --block BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m testnet_20211119-000157_BLasQnAaLSwgfzUY3Ro35paZ6r69Gc3yVsFXkX3eYJACop5Zb1m.rolling --rolling

testnet_20211118-000452_BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa
Blocknum: 699372
Blocktime: 20211118-000452
LINK: testnet_20211118-000452_BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211118-000452, blocknum: 699372, blockhash BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211118-000452_BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa.rolling
tezos-node snapshot import --block BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa testnet_20211118-000452_BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa.rolling --rolling

testnet_20211118-000452_BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa
Blocknum: 699372
Blocktime: 20211118-000452
LINK: testnet_20211118-000452_BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa.full
# To restore testnet full snapshot from 20211118-000452, blocknum: 699372, blockhash BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211118-000452_BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa.full
tezos-node snapshot import --block BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa testnet_20211118-000452_BL9WoLfrLBGHs9aAoQ4G3X6ELNECifiQhf99znosHjo4r4Hg9Pa.full 

mainnet_20211117-000442_BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY
Blocknum: 1869750
Blocktime: 20211117-000442
LINK: mainnet_20211117-000442_BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211117-000442, blocknum: 1869750, blockhash BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211117-000442_BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY.rolling
tezos-node snapshot import --block BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY mainnet_20211117-000442_BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY.rolling --rolling

mainnet_20211117-000442_BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY
Blocknum: 1869750
Blocktime: 20211117-000442
LINK: mainnet_20211117-000442_BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211117-000442, blocknum: 1869750, blockhash BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211117-000442_BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY.full
tezos-node snapshot import --block BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY mainnet_20211117-000442_BMcGrDYhV2Veh5zFagmw5N7oU9cv1M6ek143tCtzv3s27DZGqoY.full 

testnet_20211117-000442_BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk
Blocknum: 695723
Blocktime: 20211117-000442
LINK: testnet_20211117-000442_BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk.full
# To restore testnet full snapshot from 20211117-000442, blocknum: 695723, blockhash BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211117-000442_BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk.full
tezos-node snapshot import --block BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk testnet_20211117-000442_BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk.full 

testnet_20211117-000442_BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk
Blocknum: 695723
Blocktime: 20211117-000442
LINK: testnet_20211117-000442_BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211117-000442, blocknum: 695723, blockhash BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211117-000442_BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk.rolling
tezos-node snapshot import --block BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk testnet_20211117-000442_BLxBG6RRZFixTSDZKCT9DFe8KrTz5QbpYUVTL7DZTKQBXs4wcPk.rolling --rolling

testnet_20211116-000457_BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77
Blocknum: 691868
Blocktime: 20211116-000457
LINK: testnet_20211116-000457_BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211116-000457, blocknum: 691868, blockhash BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211116-000457_BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77.rolling
tezos-node snapshot import --block BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77 testnet_20211116-000457_BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77.rolling --rolling

testnet_20211116-000457_BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77
Blocknum: 691868
Blocktime: 20211116-000457
LINK: testnet_20211116-000457_BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77.full
# To restore testnet full snapshot from 20211116-000457, blocknum: 691868, blockhash BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211116-000457_BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77.full
tezos-node snapshot import --block BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77 testnet_20211116-000457_BMYZ3UcWdvHLuYpXWhNa8Bx5ka3WP7ktbekKq7cduCWHNZzej77.full 

mainnet_20211116-000428_BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3
Blocknum: 1866941
Blocktime: 20211116-000428
LINK: mainnet_20211116-000428_BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211116-000428, blocknum: 1866941, blockhash BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211116-000428_BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3.full
tezos-node snapshot import --block BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3 mainnet_20211116-000428_BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3.full 

mainnet_20211116-000428_BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3
Blocknum: 1866941
Blocktime: 20211116-000428
LINK: mainnet_20211116-000428_BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211116-000428, blocknum: 1866941, blockhash BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211116-000428_BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3.rolling
tezos-node snapshot import --block BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3 mainnet_20211116-000428_BLzWUM1W3SJSpaPypaWaJAG5eUfgGPVoNpjPvJWPcpfuyPNXTC3.rolling --rolling

testnet_20211115-000452_BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n
Blocknum: 687974
Blocktime: 20211115-000452
LINK: testnet_20211115-000452_BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n.full
# To restore testnet full snapshot from 20211115-000452, blocknum: 687974, blockhash BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211115-000452_BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n.full
tezos-node snapshot import --block BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n testnet_20211115-000452_BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n.full 

testnet_20211115-000452_BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n
Blocknum: 687974
Blocktime: 20211115-000452
LINK: testnet_20211115-000452_BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211115-000452, blocknum: 687974, blockhash BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211115-000452_BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n.rolling
tezos-node snapshot import --block BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n testnet_20211115-000452_BLxtCrbd1AVYLVgxcHyv6CZoohmkh7Hgf7MhhTeXq4qhP5Rqr8n.rolling --rolling

mainnet_20211115-000438_BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q
Blocknum: 1864170
Blocktime: 20211115-000438
LINK: mainnet_20211115-000438_BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211115-000438, blocknum: 1864170, blockhash BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211115-000438_BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q.full
tezos-node snapshot import --block BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q mainnet_20211115-000438_BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q.full 

mainnet_20211115-000438_BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q
Blocknum: 1864170
Blocktime: 20211115-000438
LINK: mainnet_20211115-000438_BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211115-000438, blocknum: 1864170, blockhash BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211115-000438_BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q.rolling
tezos-node snapshot import --block BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q mainnet_20211115-000438_BMCVZSPoVdYcx6SaG3hhmtMonViFRhWaYLSfdEkpdmyxBeL2K5Q.rolling --rolling

testnet_20211114-000442_BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok
Blocknum: 684103
Blocktime: 20211114-000442
LINK: testnet_20211114-000442_BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok.full
# To restore testnet full snapshot from 20211114-000442, blocknum: 684103, blockhash BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211114-000442_BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok.full
tezos-node snapshot import --block BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok testnet_20211114-000442_BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok.full 

testnet_20211114-000442_BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok
Blocknum: 684103
Blocktime: 20211114-000442
LINK: testnet_20211114-000442_BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211114-000442, blocknum: 684103, blockhash BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211114-000442_BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok.rolling
tezos-node snapshot import --block BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok testnet_20211114-000442_BMEZkw5DasBXWEWNQMptY31py22jMtKovhZBRies8r3L7ZN5nok.rolling --rolling

mainnet_20211114-000428_BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS
Blocknum: 1861552
Blocktime: 20211114-000428
LINK: mainnet_20211114-000428_BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211114-000428, blocknum: 1861552, blockhash BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211114-000428_BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS.full
tezos-node snapshot import --block BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS mainnet_20211114-000428_BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS.full 

mainnet_20211114-000428_BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS
Blocknum: 1861552
Blocktime: 20211114-000428
LINK: mainnet_20211114-000428_BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211114-000428, blocknum: 1861552, blockhash BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211114-000428_BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS.rolling
tezos-node snapshot import --block BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS mainnet_20211114-000428_BLkmAFkNva1aNZ9drpBbLBhd2X5YpMuQ5ghV1qEYqkhUjNwrpXS.rolling --rolling

testnet_20211113-000441_BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk
Blocknum: 680366
Blocktime: 20211113-000441
LINK: testnet_20211113-000441_BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211113-000441, blocknum: 680366, blockhash BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211113-000441_BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk.rolling
tezos-node snapshot import --block BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk testnet_20211113-000441_BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk.rolling --rolling

testnet_20211113-000441_BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk
Blocknum: 680366
Blocktime: 20211113-000441
LINK: testnet_20211113-000441_BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk.full
# To restore testnet full snapshot from 20211113-000441, blocknum: 680366, blockhash BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211113-000441_BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk.full
tezos-node snapshot import --block BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk testnet_20211113-000441_BMbT7Q8XBPPvEmc3Pwir2vTFZ6RxHiBFTTv5dNAmxS32ACNKPfk.full 

mainnet_20211113-000408_BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D
Blocknum: 1858788
Blocktime: 20211113-000408
LINK: mainnet_20211113-000408_BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211113-000408, blocknum: 1858788, blockhash BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211113-000408_BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D.rolling
tezos-node snapshot import --block BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D mainnet_20211113-000408_BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D.rolling --rolling

mainnet_20211113-000408_BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D
Blocknum: 1858788
Blocktime: 20211113-000408
LINK: mainnet_20211113-000408_BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211113-000408, blocknum: 1858788, blockhash BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211113-000408_BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D.full
tezos-node snapshot import --block BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D mainnet_20211113-000408_BLhEodE6g8brdTM3f6D99hu8Zz5ZsimdfDD2dG77KtYu1JEfN5D.full 

testnet_20211112-000456_BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ
Blocknum: 676488
Blocktime: 20211112-000456
LINK: testnet_20211112-000456_BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ.full
# To restore testnet full snapshot from 20211112-000456, blocknum: 676488, blockhash BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211112-000456_BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ.full
tezos-node snapshot import --block BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ testnet_20211112-000456_BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ.full 

testnet_20211112-000456_BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ
Blocknum: 676488
Blocktime: 20211112-000456
LINK: testnet_20211112-000456_BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211112-000456, blocknum: 676488, blockhash BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211112-000456_BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ.rolling
tezos-node snapshot import --block BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ testnet_20211112-000456_BL5PzpYvUPHwUBjyem4jJ4Ciwkizyheo2MsMNdTm8GWxNpBDjFQ.rolling --rolling

mainnet_20211112-000428_BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb
Blocknum: 1855980
Blocktime: 20211112-000428
LINK: mainnet_20211112-000428_BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211112-000428, blocknum: 1855980, blockhash BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211112-000428_BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb.rolling
tezos-node snapshot import --block BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb mainnet_20211112-000428_BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb.rolling --rolling

mainnet_20211112-000428_BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb
Blocknum: 1855980
Blocktime: 20211112-000428
LINK: mainnet_20211112-000428_BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211112-000428, blocknum: 1855980, blockhash BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211112-000428_BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb.full
tezos-node snapshot import --block BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb mainnet_20211112-000428_BLgYaAYHrramWysY5GrHEtDW8mGPzDeEUM9MyTHgYk6Lg72RSZb.full 

testnet_20211111-000441_BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L
Blocknum: 672745
Blocktime: 20211111-000441
LINK: testnet_20211111-000441_BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211111-000441, blocknum: 672745, blockhash BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211111-000441_BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L.rolling
tezos-node snapshot import --block BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L testnet_20211111-000441_BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L.rolling --rolling

testnet_20211111-000441_BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L
Blocknum: 672745
Blocktime: 20211111-000441
LINK: testnet_20211111-000441_BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L.full
# To restore testnet full snapshot from 20211111-000441, blocknum: 672745, blockhash BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211111-000441_BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L.full
tezos-node snapshot import --block BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L testnet_20211111-000441_BLxmSa9tweRAfsarE9MAFz8uJj4iGxPaQJgs1UuZJRKgY1zPF1L.full 

mainnet_20211111-000428_BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4
Blocknum: 1853142
Blocktime: 20211111-000428
LINK: mainnet_20211111-000428_BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211111-000428, blocknum: 1853142, blockhash BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211111-000428_BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4.full
tezos-node snapshot import --block BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4 mainnet_20211111-000428_BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4.full 

mainnet_20211111-000428_BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4
Blocknum: 1853142
Blocktime: 20211111-000428
LINK: mainnet_20211111-000428_BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211111-000428, blocknum: 1853142, blockhash BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211111-000428_BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4.rolling
tezos-node snapshot import --block BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4 mainnet_20211111-000428_BLpVte8ma1zRfuZRk7vU2GW3rW1hY1A3EuNsttroB3uH9hAQEe4.rolling --rolling

testnet_20211110-000446_BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja
Blocknum: 668696
Blocktime: 20211110-000446
LINK: testnet_20211110-000446_BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja.full
# To restore testnet full snapshot from 20211110-000446, blocknum: 668696, blockhash BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211110-000446_BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja.full
tezos-node snapshot import --block BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja testnet_20211110-000446_BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja.full 

testnet_20211110-000446_BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja
Blocknum: 668696
Blocktime: 20211110-000446
LINK: testnet_20211110-000446_BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211110-000446, blocknum: 668696, blockhash BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211110-000446_BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja.rolling
tezos-node snapshot import --block BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja testnet_20211110-000446_BMCJv8fp1yi19bX2DRy9fr7QYGPnPinG21gPNcCh6MEj2oZpxja.rolling --rolling

mainnet_20211110-000346_BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw
Blocknum: 1850387
Blocktime: 20211110-000346
LINK: mainnet_20211110-000346_BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211110-000346, blocknum: 1850387, blockhash BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211110-000346_BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw.full
tezos-node snapshot import --block BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw mainnet_20211110-000346_BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw.full 

mainnet_20211110-000346_BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw
Blocknum: 1850387
Blocktime: 20211110-000346
LINK: mainnet_20211110-000346_BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211110-000346, blocknum: 1850387, blockhash BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211110-000346_BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw.rolling
tezos-node snapshot import --block BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw mainnet_20211110-000346_BLdCxquH8T1jqY2z1NefG2Yh1B3xVdYPiUsYJmEmAGwL2hzHBKw.rolling --rolling

testnet_20211109-000439_BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g
Blocknum: 664982
Blocktime: 20211109-000439
LINK: testnet_20211109-000439_BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211109-000439, blocknum: 664982, blockhash BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211109-000439_BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g.rolling
tezos-node snapshot import --block BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g testnet_20211109-000439_BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g.rolling --rolling

testnet_20211109-000439_BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g
Blocknum: 664982
Blocktime: 20211109-000439
LINK: testnet_20211109-000439_BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g.full
# To restore testnet full snapshot from 20211109-000439, blocknum: 664982, blockhash BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211109-000439_BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g.full
tezos-node snapshot import --block BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g testnet_20211109-000439_BM2ztkfr8Av2usQJC8mhYuZkzdgY4DEZRJVoFdEyXwgHrfBUf6g.full 

mainnet_20211109-000436_BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ
Blocknum: 1847587
Blocktime: 20211109-000436
LINK: mainnet_20211109-000436_BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211109-000436, blocknum: 1847587, blockhash BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211109-000436_BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ.rolling
tezos-node snapshot import --block BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ mainnet_20211109-000436_BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ.rolling --rolling

mainnet_20211109-000436_BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ
Blocknum: 1847587
Blocktime: 20211109-000436
LINK: mainnet_20211109-000436_BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211109-000436, blocknum: 1847587, blockhash BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211109-000436_BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ.full
tezos-node snapshot import --block BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ mainnet_20211109-000436_BLPFZqUkw725iTjqHH3u4dVBmu44HMdVuZQKfrFPgcaQcMqWcuJ.full 

mainnet_20211108-000446_BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3
Blocknum: 1844746
Blocktime: 20211108-000446
LINK: mainnet_20211108-000446_BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211108-000446, blocknum: 1844746, blockhash BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211108-000446_BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3.rolling
tezos-node snapshot import --block BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3 mainnet_20211108-000446_BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3.rolling --rolling

mainnet_20211108-000446_BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3
Blocknum: 1844746
Blocktime: 20211108-000446
LINK: mainnet_20211108-000446_BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211108-000446, blocknum: 1844746, blockhash BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211108-000446_BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3.full
tezos-node snapshot import --block BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3 mainnet_20211108-000446_BMd57CqXpYcohHBtxNPBSb37PRJ599A5KVrzpGTXg9bLGdqwzY3.full 

testnet_20211108-000432_BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G
Blocknum: 660959
Blocktime: 20211108-000432
LINK: testnet_20211108-000432_BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G.full
# To restore testnet full snapshot from 20211108-000432, blocknum: 660959, blockhash BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211108-000432_BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G.full
tezos-node snapshot import --block BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G testnet_20211108-000432_BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G.full 

testnet_20211108-000432_BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G
Blocknum: 660959
Blocktime: 20211108-000432
LINK: testnet_20211108-000432_BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211108-000432, blocknum: 660959, blockhash BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211108-000432_BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G.rolling
tezos-node snapshot import --block BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G testnet_20211108-000432_BKinGBkEsF5PkF9K3jJC4Fcpp2naqkiAgPcQXnCULnFJSNpTq1G.rolling --rolling

testnet_20211107-000452_BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9.rolling

Network: TESTNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9
Blocknum: 656914
Blocktime: 20211107-000452
LINK: testnet_20211107-000452_BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9.rolling
# To restore testnet rolling snapshot from 20211107-000452, blocknum: 656914, blockhash BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211107-000452_BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9.rolling
tezos-node snapshot import --block BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9 testnet_20211107-000452_BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9.rolling --rolling

testnet_20211107-000452_BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9.full

Network: TESTNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9
Blocknum: 656914
Blocktime: 20211107-000452
LINK: testnet_20211107-000452_BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9.full
# To restore testnet full snapshot from 20211107-000452, blocknum: 656914, blockhash BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/testnet_20211107-000452_BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9.full
tezos-node snapshot import --block BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9 testnet_20211107-000452_BLffjk3wk19nExvF8jByHKhRQ1zyeGE4H2jACewAVygN2WMYzC9.full 

mainnet_20211107-000428_BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV.rolling

Network: MAINNET
Snapshot: ROLLING
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV
Blocknum: 1841971
Blocktime: 20211107-000428
LINK: mainnet_20211107-000428_BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV.rolling
# To restore mainnet rolling snapshot from 20211107-000428, blocknum: 1841971, blockhash BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211107-000428_BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV.rolling
tezos-node snapshot import --block BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV mainnet_20211107-000428_BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV.rolling --rolling

mainnet_20211107-000428_BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV.full

Network: MAINNET
Snapshot: FULL
Protocol: PtGRANADsDU8R9daYKAgWnQYAJ64omN1o3KMGVCykShA97vQbvV
Node Version: efe53ee5 (2021-10-22 10:03:45 +0200) (10.3)
Blockhash: BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV
Blocknum: 1841971
Blocktime: 20211107-000428
LINK: mainnet_20211107-000428_BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV.full
# To restore mainnet full snapshot from 20211107-000428, blocknum: 1841971, blockhash BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV
wget https://snapshots-tezos.giganode.io/snapshots/mainnet_20211107-000428_BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV.full
tezos-node snapshot import --block BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV mainnet_20211107-000428_BLGN9zemkdP8wtzqUACyzN24GpTnUkz5iKF2FN5axtZLWEBy5XV.full